I. Postanowienia ogólne

II. Cele i Human urinal: An act common in the bondage sex community where a male or female slave will serve as a urinal for a dominant partner. In the 1920s, Havelock Ellis reported that turn-of-the-century seamstresses using treadle-operated sewing machines could achieve orgasm by sitting near the edge of their chairs. Felching involves drinking recently ejaculated semen from the vagina or anus. Bondage is usually, but not always, a sexual practice. Exhibitionist pornography features performers, usually female exposing themselves in public and spans simple flashing to public sex. Futanari, Hentai females with a penis. As observation is encouraged, voyeurism and exhibitionism are closely associated with dogging. The term has as its origins Frantz Fanon epidermal schema and Edward Said Orientalism. RACK may be seen as focusing primarily upon awareness and informed consent, rather than accepted safe practices. Enema pornography involves adults given enemas to others, often fake. Hamedori-type videos were produced from the beginnings of Japanese AV in the early 1980s. However, sex researchers and adolescent health care professionals have found no evidence for the existence of rainbow parties, and as such attribute the spread of the stories to a moral panic. Bukkake videos are a relatively prevalent niche in contemporary pornographic films. The most established and probably most cliché set form of dominance and submission is Dominance and slavery. The stimulation may involve hands, fingers, everyday objects, sex toys or combinations of these. Anal sex is considered a high-risk sexual practice because of the vulnerability of the anus and rectum. Cartoon Network milf tube has dedicated a late night programming block to adult animation, known as Adult Swim. It can be combined with fellatio and the woman may move her breasts up and down on the penis for an additional stimulation, usually before the man reaches orgasm. The first film was released in 1980 starring Kay Parker. It generally contains nudity or partial nudity in sexually suggestive situations. zadania przedszkola

III. Organy przedszkola

IV. Organizacja przedszkola

V. Nauczyciele i inny pracownicy przedszkola

VI. Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola

VII. Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków

VIII. Źródła finansowania placówki i zasad odpłatności

IX.  Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

& 1

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej części przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Prywatne Przedszkola Muzyczne ,, Nutka”

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną Agnieszkę Komorowską
 2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu
 3. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: ul. Z. Vogla 41, 08-110 Siedlce
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

& 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity –  Dz.U.z 2004 r. Nr. 256, z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr. 51,poz 458, z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych
 4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy (Dz.U.z 1998r. Nr. 21 poz.942 z późniejszymi zmianami)
 5. Niniejszego statutu

& 3

Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści


Prywatne Przedszkole Muzyczne  ,, Nutka”

08-110 Siedlce

ul. Vogla 41

Tel. (025) 785 00 77

Tel.kom. 601 - 361 - 114

wraz z uzyskanym numerem NIP i REGON


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

& 4

Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty, oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności i podstawie programowej wychowania przedszkolnego i muzycznego , koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w realizacjach  ze środowiskiem muzycznym , społeczno –  kulturowym i przyrodniczym

1.  Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka
2.  Zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
3.  Tworzy warunki umożliwiające dziecku  osiągnięcie ,,gotowości szkolnej”
4.  Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka
 • udziela rzetelnej informacji (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych . wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu

5.  Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w realizacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym ze szczególnym naciskiem na działania artystyczne

6.  Wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej i artystycznej

7.  Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  i językowej religijnej

8.  Tworzy warunki do nauki języków obcych

9.   Dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne

10. Przedszkole zapewnia dzieciom naukę z zakresu szkolnictwa artystycznego, naukę języka angielskiego, zajęcia tańca ludowego, zajęcia teatralne , logopedę  oraz opiekę psychologa.

& 5

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkola realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku
 2. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka , troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
 3. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , dążenia do osiągania celów , podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
 4. Rozwijanie wrażliwości moralnej
 5. Kształtowanie umiejętności obserwacji , ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
 6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
 7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i teatralnej
 8. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania  i zachowań prozdrowotnych

& 6

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. Dobrem dziecka
 2. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
 3. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualnych oddziaływań wychowawczych.

& 7

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi , dostosowując  metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:

 1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
 2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 3. Stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ
 4. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym, w razie konieczności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi zapewniając konsultację i pomoc.
 5. Zapewnia opiekę pielęgniarki.

& 8

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające  z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
 3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
 4. Poszanowania jego godności osobistej
 5. Poszanowania własności
 6. Opieki i ochrony
 7. Partnerskiej rozmowy na każdy temat
 8. Akceptacji jego osoby

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

& 9

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola

& 10

Dyrektor przedszkola:

1. Kieruje działalnością przedszkola

2. Reprezentuje placówkę na zewnątrz

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

1)  ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli

2)  analizowanie i ocenianie efektów działalności  dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki

3)  odpowiada za zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

4) odpowiada za realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania

5) inspiruje , wspomaga i ukierunkowuje nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego

6)  sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

7)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola

8)  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie , a także może organizować administracyjną ,finansową , i gospodarczą obsługę przedszkola

9)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

10)  współdziała z placówkami artystycznymi w celu organizowania dodatkowych zajęć

11)  dba o podnoszenie poziomu swojej placówki poprzez propagowanie osiągnięć przedszkola na terenie miasta

12)  dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

4.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

5.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach : zatrudnienia i zwalniania nauczycieli kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

6.   Dyrektor przedszkola współpracuje w wykonaniu swoich zadań z rodzicami

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

&11

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 5 lat
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 18 osób
 4. Przedszkole jest placówką dwuoddziałową
  1. Grupa Wiolinek (3 - 4 lat)
  2. Grupa Półnutek (3-  6 lat)
 5. Przerwę urlopową w przedszkolu ustala Dyrektor w miesiącu  sierpniu.
 6. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dłuższej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie jednej grupy przedszkolnej nad którą może sprawować opiekę pomoc nauczyciela przedszkolnego (warunek przygotowanie pedagogiczne).

& 12

 1. Praca opiekuńcza, dydaktyczna, wychowawcza w oddziałach przedszkolnych, prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
 2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczania

& 13

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku , z wyjątkiem przerw ustalonych przez Dyrektora
 2. Przedszkole czynne jest 11 godzin od 6.30.do 18.00
 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez dyrektora na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców
 4. Zajęcia dydaktyczne trwają 60.min. w tym:

 • rytmika
 • zajęcia umuzykalniające
 • kształcenie słuchu na poziomie klasy pierwszej PSM I stopnia
 • język angielski
 • język francuski
 • zajęcia teatralne
 • logopedia

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok.15 min dla 3 letnich i 30 min dla dzieci 4 - 5 letnich

6. Sposób udokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy

7. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych , edukacyjnych , wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i                      możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

8. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form                    edukacyjno -kulturalnych.( zajęcia artystyczne, wyjścia na przedstawienia teatralne, koncerty)

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

& 14

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa Dyrektor przedszkola

 • do wykonania prac administracyjno-gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym.
 • strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola

Liczbę pracowników ustala Dyrektor przedszkola i oceniania , wymogi , kwalifikacje prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze,

2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej (plany pracy z dziećmi nauczyciel opracowuje miesięcznie)
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka , jego zdolności i zainteresowania
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
 • odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem  w czasie wycieczek , spacerów, itp.( w czasie wyjść poza teren przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać 2 osoby dorosłe)
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i artystyczna
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
 • współpraca z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji  dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju , między innymi prze organizację zebrań grupowych , zajęć otwartych , zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych , kontaktów indywidualnych , wspólnego świętowania , kącik dla rodziców oraz innych uroczystości
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ,działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzenie MEN 19 luty 2002r.(Dz.ust.nr.23 poz.225)
 • realizacja zaleceń Dyrektora i innych osób kontrolujących
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym , wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym
 • poddawanie się ocenie
 • współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie  planowania   pracy wychowawczo-dydaktycznej ,jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci
 • współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych
 • otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dziecka, ustalenie formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, włączenie ich w działalność przedszkola
 • szanowanie godności dziecka  i respektowanie jego przywilejów
 • korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora przedszkola
 • realizacja innych zadań zaleconych przez Dyrektora przedszkola , a wynikających z bieżącej działalności przedszkola

& 15

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola , jako instytucji publicznej , utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

1. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy znajdujące się w aktach osobowych pracowników placówki

2. Referent ds. administracji wykonuje prace związane z całością spraw administracyjnych a w szczególności:

 • sprawuje obsługę kancelaryjno- biurową przedszkola
 • prowadzi dokumentację formalną pracowników
 • racjonalnie i oszczędnie gospodaruje składnikami majątku
 • zaopatruje przedszkole w sprzęty, pomoce dydaktyczne , środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
 • inwentaryzuje i znakuje sprzęt przedszkola , prowadzi księgi inwentarzowe
 • kontroluje właściwe funkcjonowanie urządzeń ,sprzętów , instalacji elektrycznej , gaśnic zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
 • zaopatruje pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rejestruje zwolnienia lekarskie pracowników , ustala doraźne zastępstwa za osoby nieobecne – personel obsługowy
 • kontroluje czystość wszystkich pomieszczeń , pełni stały nadzór nad pracą pracowników obsługi
 • współdziała z Dyrektorem

3.  Pomoc nauczycielki przedszkola zobowiązana jest:

 • spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia
 • utrzymać czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach
 • wykonywać inne czystości polecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola
 • pomagać dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu się
 • pomagać nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek
 • pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno – sanitarnych
 • brać udział w przygotowaniu dzieci do zajęć
 • pomagać przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających
 • podczas nieobecności nauczyciela sprawować opiekę nad dziećmi zgodnie z zaleceniami nauczyciela grupy (prowadzenie zajęć dydaktycznych)

ROZDZIAŁ VI

Rodzice i wychowankowie przedszkola

& 16

1.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.  Formy współdziałania to:

 • zebranie ogólne i grupowe
 • kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami
 • zajęcia otwarte
 • imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci

3.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 • zapoznanie się z programem nauczania oraz zadaniami wynikającymi z programu przedszkola i planów pracy w danym oddziale
 • wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych , bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry , rasy , wyznania , płci oraz pozycji społecznej czy materialnej
 • uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych
 • wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola
 • uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposób udzielania dziecku wsparcia
 • udziału we wszystkich spotkaniach organizowanych w przedszkolu z okazji uroczystości , imprez przedszkolnych, wycieczek, spacerów, wyjść do kina , teatru i innych
 • wyrażania opinii na temat wyżywienia ,wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzenia zajęć dodatkowych
 • ubezpieczenia sowich dzieci za pośrednictwem przedszkola od nieszczęśliwych wypadków , ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

 • przestrzegania statutu
 • współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę
 • prowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę w godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica ; rodzic składa u dyrektora bądź wychowawcy grupy ; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy  odbiorze dowód tożsamości ; rodzice (prawni opiekunowie)  przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez osobę upoważnioną przez rodzica
 • przyprowadzamy do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe
 • informować o nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne
 • uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola
 • na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania , telefonu
 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń
 • terminowo uiszczać opłaty za przedszkole ( do 10 go każdego m-ca)
 • zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy , nauki i pracy, pobyt na świeżym powietrzu, oraz przebranie w razie ,,problemów fizjologicznych”

&  17

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka , a w szczególności mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej
 • akceptacji takim jakim jest
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbywania ze strony dorosłych
 • poszanowania godności i własności osobistej
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków

& 18

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej odstępczości
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia
 3. O przyjęciu decyduje wiek dziecka oraz kolejność zgłoszeń
 4. Przyjęcie może nastąpić w trakcie roku szkolnego , w miarę wolnych miejsc

& 19

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola w przypadku kiedy rodzice (prawni opiekunowie):

 • nie przestrzegają postanowień zawartych w statucie i obowiązujących w przedszkolu procedur
 • nie wywiązują się z terminowego uiszczania opłat za przedszkole
 • zataili informacje o stanie zdrowia dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

& 20

 1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

 • dotacji samorządowych
 • opłat rodziców
 • środków własnych
 • sponsorów

& 21

 1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia zakresu wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych ustala dyrektor przedszkola.

 • opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu

2.  Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dziecka (catering). Zasady odpłatności ,wyżywienia i wysokość stawki dziennej ustala dostawca.

 • w przypadku nieobecności dziecka przysługuje zwrot kosztów od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka
 • jeżeli nieobecność dziecka zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem 1 dnia wówczas odliczana jest cała stawka za nieobecność

3.  Rodzice lub opiekunowie wnoszą opłatę do 10 go każdego m-ca na konto przedszkola lub osobiście w placówce

ROZDZIAŁ IX

Postanowieni końcowe

& 22

 1. Statut obejmuje wszystkich członków społeczności przedszkola
 2. Statut jest udostępniony wszystkim zainteresowanym
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy
  i Kodeksu Cywilnego

Data uchwalenia 1 września 2014 roku


You can buy Viagra in the nearest drugstore if you have a prescription from your doctor. buy viagra jelly It means, your awkward health disorder becomes public inevitably. Do not be frustrated! Fortunately, you can avoid any publicity at all if you choose to buy Viagra online. Our reliable online pharmacy will offer you top-quality pills from the manufacturer at the best price. Attention! Do not fail to see your doctor before ordering Viagra online! Use the lowest dose of the drug that works. Never overdose your ‘love pills’ – take only 1 pill about 1 hour before intended intercourse. Never take Viagra repeatedly within 24 hours! Purchasing Viagra online is a very simple process. Find the drugstore to your liking, fill in a simple order form, use your credit card to pay for the pills and receive your order within a few business days per post in a decent package having no inscription of the contents.